pmn

Våre tjenester

PMN utfører administrative oppgaver som å planlegge, etablere og kontrollere de tekniske servicetjenester som skal utføres på eiendommene.

Vi bruker flere FDV-systemer for å ivareta all dokumentasjon relatert til drift og forvaltning.

Nedenfor kan du lese i detalj om vårt tjenestespekter innen eiendomsforvaltning.


Driftsadministrasjon

Tjenesten innebærer å få oversikt over de anleggsdeler og tjenester som gjelder for det aktuelle prosjektet. Vi har ansvar for å forhandle og implementere leveranser og ta initiativ til nødvendige avklaringer med eier. Som for eksempel de tekniske anlegg, servicetjenester, renhold, renovasjon og lignende.

Dette inkluderer også potensielt alle arbeidsoppgaver som skal til for å sikre at etablert drift opprettholdes. Vi har ansvar for at FDV-systemet sikrer at daglige driftsavvik oppdages og lukkes. Videre skal vi holde kontakt med eier og informere om forhold som har betydning for eier. 

Som eksempel på hva som menes med service og driftsavtaler kan nevnes:

·         Vaktmesteravtaler
·         Renhold av fellesarealer, vindusvask og fasadevask
·         Vakthold/sikkerhet
·         Renovasjon, Drift av eventuelt anlegg for kildesortering, avfallskomprimator.
·         Sesongbetingede oppgaver som frostsikring og renhold takrenner før vinter
·         Utvendige snøsmelteanlegg
·         Heis, rulletrapper, andre bygningstekniske heiseanordninger
·         Varmeanlegg med rørledninger, pumper, el-kjeler, olje-kjeler
·         Vann og avløpsanlegg med renseanlegg, pumper, oljeutskiller
·         Adgangskontrollanlegg, låsesystem, styringssystem, alarmanlegg
·         Brannvarslingsanlegg, nødlys, ledelys, brannslukkere
·         Sprinkelanlegg, røykluke-systemer, osv.
·         Ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg
·         Felles elektriske sterkstrøm og svakstrøms anlegg
·         Ytterdører, automatdører og porter
·         Sikring av bygg/skallsikring og kameraovervåking
·         SD-anlegg
·         Fjerning av is fra tak, snømåking, strøing og gartnerarbeider
·         Uforutsette og akutte oppgaver som oppstår pga. skade, ulykke eller hærverk

Brannvernledelse

For et hvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet og som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn, ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet samt brannvesenets innsatsmuligheter.               

FDV-System og dokumentasjon

FDV-systemet benytter vi til driftsplanlegging, oppfølging av leverandører, systematisering av driftsdokumentasjon og kommuniserer status for arbeidsordre mellom PMN og eier. Vi er ansvarlig for å ha et funksjonelt, brukervennlig og oppdatert FDV system.

Vi benytter FDV-Programmet Expand. Det har som grunnstruktur byggningsdeltabellen (NS-3451). Alle arbeidsordre, planlagte vedlikeholdstiltak, periodiske arbeider osv. bygges på dette.

Vi er ansvarlig for at dokumentasjonen blir lagt inn i systemet. Dokumentasjonen tilhører eier og skal oversendes ved forespørsel.

Energiledelse

Denne tjenesten inneholder leveranser til administrasjon av energi og miljø-ledelse av eiers eiendom. Styrende for leveransen er at vi skal ivareta eiers ambisjoner om energi- og miljøeffektivitet i byggene, herunder administrere og rapportere leveransene, samt aktivt arbeide for å redusere forbruket og opprettholde oppnådde forbedringer. Ved oppstart av tjenesten vil historiske data for strømforbruk på eiendommen bli registrert og brukt som benchmarking for oppnådde besparelser/forbruk.

Vedlikehold

Med vedlikeholdsplanlegging menes planlegging av den arbeidsinnsats som skal til for å opprettholde en bygnings-teknisk standard/fastsatt kvalitetsnivå (inkl. tekniske installasjoner jfr. NS 3451 Bygningsdelstabell). Dette skal sikre at bygningen som helhet skal fungere etter hensikten samt etter offentlige lover, forskrifter, pålegg og annet regelverk innenfor byggets levetid.

Vedlikehold består av planlagt vedlikehold, utskiftninger for både innendørs og utendørs arbeider. Planlagt vedlikehold omfatter arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har en preventiv virkning og skal redusere behovet for reparasjoner og forhindre skader på eiendommen.

Denne tjenesten omfatter følgende:
- Gjennomføring av vedlikeholdskartlegging og utarbeidelse av vedlikeholdsplan
- Gjennomføring av tiltak med bakgrunn i godkjente budsjetter                       
- Utbedring av uforutsette hendelser

Internkontroll

Vi skal ivareta interkontrollen på eiendommer hos eier for å sikre at oppfølging av alle relevante lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas for drift av bygg med tekniske installasjoner.
Internkontroll betyr: systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Budsjett og rapportering

Vi skal levere forslag til budsjett innen avtalt frist for driftskostnader på de eiendommer som inngår i Oppdraget. For driftskostnader benyttes en kombinasjon av historiske tall sammenstilt med eventuelle endringer i avtalemessige forhold.

Forvalter skal hele tiden søke å finne løsninger som kan redusere driftskostnadsnivået uten at servicenivå eller kvalitet på tjenestene reduseres.

For mer informasjon